2022 noter ücretleri ne kadar? 2022 araç satış ücretleri?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
2022 noter ücretleri ne kadar? 2022 araç satış ücretleri?
Abone ol
2022 noter ücretleri ne kadar? 2022 araç satış ücretleri ne kadar? 2022 noter harç ücretleri…

2022 noter ücretleri ne kadar? 2022 araç satış ücretleri ne kadar? 2022 noter harç ücretleri… 

2022 noter ücretleri şu şekildedir:

Noter vasiyetname ücreti: 313,53 TL,
Noter çeviri ücreti: 157,30 TL,
Noter yazı ücreti: 9,50 TL,
En düşük noter ücreti:  6,93 TL,
Noterde defter onaylama ücreti 100 sayfaya kadar:  2,97 TL,
Noter bildirim ücreti her yazı için: 2,97 TL,
Noter emanet ücreti: 21,95 TL,
Noter tescil ücreti her sayfa için: 2,97 TL,
Noter karşılaştırma ücreti: 9,50 TL,
Noterde defter onaylama ücreti 100 sayfayı aşan: 1,11 TL,
Noter yol ücreti her gün için: 37,65 TL,
Noter imza sirküleri ücreti: 147 TL.

2022 Noter Tescil Ücreti Ne Kadar?
Noterliklerde kanun gereği tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 2,97 TL tescil ücreti alınır. 
Noter Tescil Ücreti her sayfa için: 2,97 TL.

2022 Noter Emanetlerin Saklanması Ücreti Ne Kadar?
Noterler, emanet olarak ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun maktu olarak yıllık ücret almaktadırlar. Noter emanet ücreti: 21,95 TL’dir. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla da olsa bu emanetten tek saklama ücreti alınmaktadır.

2022 Defter Onaylama Ücreti Ne Kadar?
Defterlerin açılış onaylamasında yüz sayfaya (100 SAYFA) kadar olması durumunda 2,97 TL alınmaktadır. Yüz sayfadan yukarı her 100 sayfadan da 1,11 TL onaylama ücreti alınmaktadır. 100 sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı 50 sayfaya kadar olması durumunda ücret alınmaz. 50 ve daha fazla sayfanın olduğu durumlarda ise 1,11 TL ücret alınmaktadır.

2022 Bildirim Yazı Ücreti Ne Kadar?
Noterler, kanunda belirtilen bildirim yükümlülükleri gereğince yazacakları her yazı başına 2,97 TL bildirim yazı ücreti almaktadır.

2022 Yol Ödeneği Ne Kadar?
Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55. maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 37,65 TL yol ödeneği almaktadırlar.

2022 Noter Aracılık Ücreti Ne Kadar?
Aracı noter, işin gerektirdiği giderlerden başka, her işlem başına maktu olarak 2,12 TL aracılık ücreti alır. 

2022 Noter Araç Satış Ücretleri Ne Kadar?
Araç satış ücretleri ve plaka değişikliği işlemleri için devir sırasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmemektedir. Yeni yapılan düzenleme doğrultusunda araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. 2022 Noter araç satış fiyatları şu şekildedir:

Araç Plakası Değiştirme: 275,00 TL
Sıfır Araç Tescili: 207,00 TL
Aracın Plakası Değiştirme: 275,00 TL
Noterden Genel Vekalet Ücreti: 550,00 – 1.900,00 TL
Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti: 192,00 TL
Diploma Noter Onayı Ücreti: 136,00 TL – 176,00 TL
Standart 1 Sayfa Tercüme Onay Ücreti: 203,00 TL
Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti: 192,00 TL
Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti: 192,00 TL
Diploma Noter Onayı Ücreti: 70,00 – 90,00 TL
Noter İhtarname Ücretleri: 155,00 – 1.000,00 TL
Noter silah devir ücreti: 280 – 400 TL
1 Adet Çift Taraflı Evrak: 80,00 TL – 120,00 TL
2 Adet Çift Taraflı Evrak: 140,00 TL – 190,00 TL
1 Adet Tek Taraflı Evrak: 70,00 TL – 89,00 TL
2 Adet Tek Taraflı Evrak: 140,00 TL – 160,00 TL
Vasiyetname: 700,00 – 3.000,00 TL

2022 Noter Harçları Ne Kadar?
Noter harç beyannamesi verme süresi: Her ayın 1 ile 15’i ve 16 ile sonuncu günlerine ait iki devre olarak hazırlanır ve her ayın 15’i ve son gününü takip eden 7 iş günü içinde ilgili dairelere verilmelidir. Noter Harçları 2022:

2022 Noter Harçları

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:


1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 1,13)
(7104 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile eklenen paragraf. Yürürlük: 6/4/2018) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.) (Binde 30)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (168,30 TL)’den az, (86.707,60 TL)’den çok olamaz.    

2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 2,27)
Harç miktarı (11,50 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.    
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.    
4. Konşimento yazılması harcı: 
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 1,519

5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)    

II. Maktu harçlar:

1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 25,80
2.Her nevi tebliğ(6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 45,40
3. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:9/8/2016) Vekaletnamelerde beher imza için 34,00
4. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:9/8/2016) Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç):    
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):    
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 64,80
bb) Serbest meslek kazanç defteri 80,70
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler 80,70

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:    
100 sayfaya kadar (100 dahil) 20,70
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 20,70
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.    
5.Suretler ve tercümeler:
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 4,20
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 11,50
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 45,40
7.Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti 45,40
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar:
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 861,80
9. Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için 8,90
10. Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için 8,90
11.(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 14/4/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan 168,30


Yorum Yazın